AVG

PRIVACY VERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

HSV DE NOORDERVAART is gevestigd aan Donkersveld 26 te Meijel en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40175912.

Hieronder wordt omschreven welke persoonsgegevens HSV De Noordervaart verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

1.HSV De Noordervaart verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgevens indien u:

*Zich heeft ingeschreven als lid van HSV De Noordervaart, Sportvisserij Limburg, Sportvisserij Neder-

land.

*Op een of andere manier contact met ons opneemt: te denken valt aan mail, telefoon, post etc.

*Een product afneemt van HSV De Noordervaart, Sportvisserij Limburg of Sportvisserij Nederland.

Te denken valt aan cursussen, wedstrijden, evenementen of abonnementen, nieuwsbrieven etc.

2.HSV De Noordervaart verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons) gegevens:

*Voorletters,voor – en achternaam

*Adresgegevens

*Telefoonnummer

*Geboortedatum

*Geslacht
*E-mail adres

*Lidmaatschapsnummer

*Browsercookies

*Sportvisserij gerelateerde gegevens:wedstrijduitslagen, vrijwilligersfuncties etc

*Foto’s, video, geluidsopnames van en tijdens evenementen.

HSV De Noordervaart kan deze gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

*Het verstrekken van gepersonaliseerde doeleinden

*Voorlichting

*Onderzoek

*Handhaving
*Beleidsinformatie

                  

 

3. Informatie, Wijziging en Bezwaar.

 

U kunt contact opnemen met Hsv de Noordervaart via contactformulier op de website voor:

*Vragen naar aanleiding van deze AVG (Algemene Verordening Gegevensverklaring)

*Als u vragen heeft hoe Hsv de Noordervaart de persoonsgegevens verwerkt

*Inzage in de wijze waarop Hsv de Noordervaart u persoonsgegevens verwerkt.

*Bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens door Hsv de Noordervaart

4. Beveiliging van uw gegevens.

 

*Hsv de Noordervaart treft maatregelen om u gegevens te beveiligen. Te denken valt hierbij aan tech-

nische en organisatorische maatregelen.

*Hsv de Noordervaart zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en uitsluitend ge-

bruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

 

5.Derden.

 

*Hsv de Noordervaart kun uw gegevens verstrekken aan:

-Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Limburg of andere hengelsportverenigingen waarvan u lid bent

-NOC*NSF

-Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963

en de daarop gebaseerde regelgeving.

*Hsv de Noordervaart zal u gegevens niet verstrekken aan anderen dan vermeld in bovenstaande ten-

zij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hsv de Noordervaart daartoe wettelijk ver-

plicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

6.Wijzigingen.

 

*Het kan zijn dat deze privacy verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u aan om deze

privacyverklaring regelmatig te raaadplegen.

7.Algemene voorwaarden lidmaatschap HSV De Noordervaart .

Als u lid bent(wordt) gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

*Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december
*Kosten lidmaatschap zie website

*Indien u een automatische machtiging heeft afgegeven voor u lidmaatschap blijft u lid tot weder-

opzegging. Opzeggen voor 1 october lopend jaar

*U kunt het lidmaatschap aanvragen via Online Vispasmodule of via verkooppunten(zie website)

*U bent verplicht om alle wijzigingen omtrent u contactgegevens door te geven aan onze administratie

U kunt dit ook zelf doen via http://www.mijnsportvisserij.nl/

*U geeft toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal gemaakt van u op onze website of op alle

andere media die Hsv de Noordervaart gebruikt of in de toekomst gaat gebruiken.

*Indien u zelf beeldmateriaal aanlevert voor plaatsing op diverse media door Hsv de Noordervaart zijn

die, zolang Hsv de Noordervaart het noodzakelijk vindt, vrij van rechten door Hsv de Noordervaart te

gebruiken.

*U houdt zich aan alle regels genoemd in de voorwaarden van de vergunning.

*U respecteert alle reglementen mbt wedstrijden die beschikbaar zijn.

*U kunt geen bezwaar maken tegen het plaatsen van uw naam op onze website mocht die voorkomen

in wedstrijd uitslagen.

*Hsv de Noordervaart is niet aansprakelijk voor schade aan u eigendommen.

*U gaat akkoord met deze privacy verklaring.